சியாட்டல் தமிழ்ச்சங்கம்

Short Description
தமிழ்ச் சங்கம்
Description

சியாட்டில் தமிழ் சங்கம், சியாட்டில் வாழ் தமிழர்களுக்கான ஒரு சமூகக் குழுமமாக, 1989-ம் ஆண்டு ஒருமித்த கருத்துக் கொண்ட தமிழ் மக்களால் துவங்கப்பட்ட ஒரு சமூகக் கலாச்சார அமைப்பு. ஏறத்தாழ மூவாயிரம் தமிழ்க் குடும்பங்களை அங்கத்தினர்களாகப் பெற்று, சியாட்டில் வாழ் தமிழர்க்கும், அவர்தம் மக்களுக்கும் தமிழையும், கலாச்சாரத்தையும் போற்றுவதற்கேற்றக் களமாக சியாட்டில் தமிழ்ச் சங்கம் விளங்குகிறது

Phone
(425) 286-5656
Address
PO Box 54, Bothell, WA, USA
ZIP Code
98041

Send Message to listing owner