இடைக்காட்டுச்சித்தரின் வாழ்வும் வாக்கும்

முனைவர். க. இளமதி சானகிராமன் பேராசிரியர், புதுவைப் பல்கலைக்கழகம் இவர் இடையர் என்றும் இடைக்காட்டுச்சித்தர் என்றும் குறிக்கப் பெறுவர். இடையர் குலத்தில் தோன்றியமையால் இடைக்காடர் ஆனார் என்றும் இடைக்காடு என்னும் ஊரில் பிறந்தமையால் இடைக்காடர் ஆனார் என்றும் கருதுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க