கோகுலாஷ்டமி இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆன்மீகம் செய்திகள்

இந்தியா முழுவதும் கிருஷ்ணர் அவதரித்த நாளான இன்று கோகுலாஷ்டமியாக கொண்டாடப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணர் வேடமிட்டு பூஜைகளோடு வீடுகள் எல்லாம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.